1. Klient v zájmu dětí dodržuje polední klid od 12.00 hodin do 14.00 hodin   a večerní klid od 19.00 hodin do 22.00 hodin

2. V objektu platí zákaz kouření kromě vyhrazených prostor a zákaz vnášení a požívání alkoholických nápojů v takovém množství, které by ohrozilo společné soužití s dětmi a ostatními klienty

3. Z důvodu zajištění bezpečnosti klienta doporučujeme se na pokoji nezamykat, neboť při vzniku požáru, zdravotních komplikací je nutnost vstoupit do pokoje, ale je-li přání klienta se zamykat, neohrožuje-li to průběh sociální služby vzhledem k potřebám klienta, je zamykání respektováno

4. Pracovník smí vstoupit do pokoje klienta v jeho nepřítomnosti pouze s dalším pracovníkem, event. dalším klientem

5. Klienti se k sobě chovají ohleduplně a nenarušují si vzájemně své soukromí. Vzniklé neshody mohou řešit s pracovníky Domova, jsou vždy plně k dispozici.

6. Klientům je vždy ze strany pracovníka vykáno, s jeho souhlasem je možno oslovení křestním jménem. Klient také pracovníkovi vyká.

7. Každý klient má svá práva a povinnosti, se kterými je seznámen po přijetí do Domova. Základní podmínkou pobytu pro klienta je spolupráce s pracovníky a jednotlivými odborníky Domova, účast na akcích Domova souvisejících s poskytováním sociální služby, aktivita spojená s naplňováním svých individuálních cílů a to tehdy, jestliže není jiná překážka tomu bránící.

8. Klient ve společných prostorách Domova chodí slušně oblečen, není ve spodním prádle nebo v jiném nedůstojném oblečení, stejně tak i pracovník Domova je vhodně oblečen vzhledem k plnění svých pracovních povinností.

9. Klienti Domova, pracovníci a ostatní návštěvníci jsou povinno dodržovat veškerá protipožární opatření a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví.

10. Na pokoji není dovoleno provádět stavební úpravy, ale je možno pokoj vybavit vlastními bytovými doplňky.

11. Používání elektrospotřebičů na pokoji lze,( rádio, TV, lednice, notebook…) , ale musí odpovídat dané normě a používat se smí pouze dle návodu výrobce.

12. Používání telefonu Domova pouze v nutné, a odůvodněném případě, nelze-li to zajistit jiným způsobem a to se souhlasem pracovníka Domova (lékař, úřad, jednání související se sociální službou…)

13. Zákaz chovu domácích zvířat na pokoji Domova z hygienických důvodů (alergická onemocnění dětí a klientů, narušování soukromí ostatních klientů). Výjimky v chovu zvířat – ve venkovních prostorách uděluje ředitelka Domova.

14. Používání internetu lze na počítači ve společenské místnosti po oznámení pracovníkovi konajícímu službu do doby nočního klidu, tj. 22.00 hodin.

15. Úklid společných prostor na patře zajišťuje dle domluvy s ostatními klienty jeden z nich a to střídáním se po dni. Klient oznámí pracovníkovi konajícímu službu, že úklid zajistil a to do 22.00 hodin. Pracovník může úklid zkontrolovat, jedná se o čistotu podlah, WC, umyvadla, schodů, společných prostor na patře, kde je ubytován.

16. Sušičku lze používat s obsluhou služby konajícího pracovníka

17. Odvoz popelnice s odpadky pravidelně zajišťuje dle domluvy s pracovníkem konajícím službu určený klient a to večer před dnem, kdy je popelnice vyvážena.

18. Používání bazénu v areálu Domova lze pouze v letních měsících a v případě, že voda v bazénu není hygienicky závadná, klient oznámí pracovníkovi konajícímu službu, že odchází  k  bazénu a dohled nad svými dětmi si musí zajistit. V bazénu se lze koupat pouze v plavkách, ne v oblečení.

 

Domácí řád je platný, výjimky povoluje ředitelka Domova a to na základě jednotlivých potřeb ubytovaných či přechodných obecných změnách práv a povinností matek v Domově. Výjimky se dohodnou buď ústně nebo písemně. Seznámení se se zněním domácího řádu je vždy před nástupem do Domova a podpisem ve smlouvě o poskytování sociální služby dochází k zavázání se k jeho dodržování.