Naším posláním je dle spirituality sv. Vincenta de Paul poskytovat pomoc a podporu těm, kteří jsou nejchudší z chudých, nejubožejší z ubohých, nejpotřebnější z potřebných a tak prokazovat a podporovat úctu k jejich lidské důstojnosti

Služba je určena osobám v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, jedná se o těhotnou matku nebo rodiče (matka či otec) s handicapem a nezaopatřenými dětmi. Handicap může být v oblasti mentální, duševní, kombinované, může se jednat o zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Služba je určena přednostně klientům z Ústeckého kraje, v případě volných kapacit lze přijmout klienty i z jiných regionů. Služba je poskytována maximálně 6ti rodičům (matka nebo otec) s celkem 16ti nezaopatřenými dětmi. Celková kapacita 22 lůžek.

 

Zásady poskytování sociální služby

  • respektování práv a důstojnosti klienta vycházející z křesťanských hodnot (respektování člověka a jeho práva), vykání klientovi
  • dostupnost služby
  • rovné podmínky (nediskriminační přístup ke klientovi)
  • individuální přístup s respektováním oprávněných zájmů a potřeb klienta, s klientem je uzavírán individuální plán, ve kterém si klient s pomocí pracovníka stanovuje své cíle a volí individuální služby
  • transparentnost
  • vzájemný dialog
  • pracovníci předcházejí diskriminaci a stigmatizaci klientů