• Zájemci mohou kontaktovat pracovníky služby osobně, telefonicky nebo písemně (např. e-mailem).
  • První kontakt zájemce o službu může probíhat i přes OSPOD, sociální pracovníky klienta, kontaktováním z předchozí sociální služby, právníky nebo jinou formou. Vycházíme při tomto stanovení ze zkušeností práce s klienty, neboť vzhledem k svému handicapu potřebují klienti často větší míru pomoci a podpory ke vstupu do sociální služby, někdy i prostředníka, který pomůže s vyřízením těchto náležitostí a doprovází klienta při komunikaci s námi. Často do tohoto procesu vstupují i jiné organizace (předchozí sociální služby, ubytovny, městské nebo obecní úřady, Policie…).
  • Základní informace o službě pracovníci zájemci poskytují osobně, telefonicky nebo písemně (např. e-mailem).
  • Žádost o přijetí do Domova je možno vyplnit přímo v Domově, stáhnout si na webových stránkách a přinést či odeslat (písemně nebo e-mailem) do Domova, je možno toto řešit také až při přijetí, není nutnou součástí přijetí, jestliže jsou informace k přijetí podány jiným způsobem.
  • Pracovník služby zájemce pozve k návštěvě zařízení, kde proběhne vstupní pohovor, tzv. jednání se zájemcem o sociální službu, ze kterého je pořízen písemný záznam (který je uložen v azylovém domě na služebně pracovníků), v rámci tohoto jednání si klient i pracovník vyjasní, co zájemce od služby očekává, co nabízí služba a jakým způsobem by služba mohla být poskytována. Tento vstupní pohovor vede buď sociální pracovník, speciální pedagog nebo ředitelka. Mohou být přítomni pracovníci v sociálních službách.
  • v případě, že zájemci je možno službu poskytnout, zájemce se sociálním pracovníkem dojednají konkrétní rozsah a způsob poskytování sociální služby, způsob úhrady platby za službu, dále sociální pracovník vypracuje písemný návrh smlouvy, seznámení zájemce s návrhem smlouvy a vysvětlí mu obsah této smlouvy

 

  • poskytnutí služby je s uchazečem uzavřena písemná smlouva na dobu určitou. Z důvodu handicapu uchazeče lze předpokládat individuální nastavení délky poskytování služeb, proto lze v odůvodněných případech smlouvu prodloužit. Odůvodněným případem se rozumí situace klienta, který není schopen se osamostatnit nebo částečně začlenit do společnosti a to přes individuální práci s ním. Toto může být zhodnoceno vyjádřením odborníka – sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra. Smlouvu o poskytování sociální služby za poskytovatele uzavírá sociální pracovník nebo ředitelka Domova a to v den nástupu do Domova. Tato smlouva může být na základě přání klienta několikrát vysvětlena a to kdykoliv na požádání. O poskytnutí služby je s uchazečem uzavřena písemná smlouva na dobu určitou. Z důvodu handicapu uchazeče lze předpokládat individuální nastavení délky poskytování služeb, proto lze v odůvodněných případech smlouvu prodloužit. Odůvodněným případem se rozumí situace klienta, který není schopen se osamostatnit nebo částečně začlenit do společnosti a to přes individuální práci s ním. Toto může být zhodnoceno vyjádřením odborníka – sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra.
  • Před poskytnutím služby má Domov právo žádat od uchazeče o poskytnutí služby doložení handicapu prostřednictvím odborné zprávy. Nemá-li uchazeč možnost získat takovou odbornou zprávu a přesto náleží do cílové skupiny, může odbornou zprávu dokládající handicap vypracovat sociální pracovník, speciální pedagog, psycholog, psychoterapeut nebo psychiatr.

 

  • Zájemce má právo kdykoliv jednání ukončit.

 

Pracovník může odmítnout jednání se zájemcem tehdy,

  • jestliže se jedná o osobu akutně závislou na omamných či jiných psychotropních látkách

 

  • osobu v akutní fázi psychotického onemocnění, nedekompenzovanou léky, ohrožující zdraví své i ostatních osob a dětí