Individuální plánování jako proces je významnější než individuální plán. Jedná se o živý proces v rámci sociální služby mezi klientem a pracovníky, jehož vyústěním je dobře formulovaný osobní cíl, který je realistický. Plány se přehodnocují, klient má možnost měnit své osobní cíle, obsahují termíny plnění a kritéria vyhodnocení.

Individuální plán zahrnuje z počátku zkoumání situace klienta, které začíná v den nástupu do Domova sv. Vincenta de Paul tříměsíčním adaptačním obdobím, kdy je nutné v první řadě samotného klienta zklidnit, aby se mohl zorientovat v okolí, zvyknout si na nové prostředí, zažít pocit domova, neboť pouze po stabilizaci jeho základních potřeb lze formulovat další naplňování potřeb, tedy stanovit osobní cíl.

Zkoumání situace klienta znamená v praxi společné zjištění a pojmenování toho, co klienta trápí, projevy, které je třeba řešit, ale také schopnosti klienta, na kterých lze stavět. V rámci tohoto plánování vstupují do popředí i klientovy různé životní zkušenosti, jeho osobní příběh a proto na plánování pohlížíme jako na individuální proces samotného klienta. Poté dojde k formulaci osobního cíle. Po formulaci je nutné nabídnout a dojednat podporu, popřípadě postup, jednotlivé kroky vedoucí k jeho dosažení, event.vymezení rizik, kompetencí – kdo se podílí na realizaci. Nedílnou součástí je vyhodnocení.

Hodnocení cílů probíhá nejdéle čtvrtletně (jednou za 3 měsíce), ale lze nastavit i kratší dobu hodnocení, záleží na konkrétním cíli. Sociální pracovník ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a v případě potřeby s dalšími pracovníky spolu s klientem písemně zdokumentuje osobní cíl/e/ vyplývající z klientových potřeb, stejně tak se stanoví jednotlivé kroky vedoucí k jeho naplnění.  Individuální cíle jsou podepsány klientem, klíč. pracovníkem, soc. pracovníkem, event. i jiným odborníkem, je-li to potřeba. Stejně tak je ukončeno hodnocení, které je jak ze strany pracovníka, tak i klienta.

ZÁZNAM O PRŮBĚHU SLUŽBY – individuální, zachycuje důležité věci, slouží k objektivizaci posuzování průběhu služby

MOŽNÉ ČINNOSTI, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZAZNAMENÁVÁNÍ – individuální, jedná se o tyto kategorie a podkategorie:

Stabilizace – zajištění stravy z potravinových darů Domova, zajištění zákl. hygienických potřeb, pomoc se zajištěním lékařské péče, pomoc s vyřízením zákl. dokladů, pomoc se zajištěním ošacení

Písemné záznamy a nutné úkony při přijetí klienta – Sepsání smlouvy o poskytování sociálních služeb a vysvětlení písemného obsahu smlouvy, Seznámení klienta s prostředím, Zpracování odborných zpráv na klienta na sociální odbor

Klient s omezenou způsobilostí k právním úkonům - spolupráce s opatrovníkem, vedení hospodaření klienta, zpracování odborných zpráv o pobytu klienta

Pomoc při jednání s ÚP -  pomoc s evidencí na ÚP, pomoc s vyřízením dávek HN, pomoc s vyřízením dávek SSP, pomoc s vyřízením karty ZTP,  pomoc s vyřízením dávek MOP,  termíny návštěv na ÚP,  rekvalifikační kurz, pomoc s vyřízením příspěvku na péči

Finanční situace klienta -  asistované hospodaření na vlastní žádost klienta ,mimořádná finanční situace, zaměstnání klientky

Dluhová problematika klienta - zjištěné dluhy klienta, výše měsíčních splátek

Podpora v domácnosti klientky - vedení ke kulturně hygienickým návykům – péče o domácnost, běžné pracovní úkony v domácnosti – praní, sušení, žehlení, vaření, příprava stravy, mytí nádobí, třídění domovního odpadu, vysvětlení a praktická činnost s klientkou (seznámení a naučení se obsluhy spotřebičů), vedení k samostatnosti v těchto oblastech, doprovod klientky při zajištění nákupu – dle požadavku klientky, plánování jídelníčku

Orientace klienta v prostředí - pomoc při vyhledání spojů – vlak, autobus, orientace v prostředí Domova,  pomoc při vyplňování např. složenek, dotazníků

Podpora při zisku pracovních návyků – pracovní terapie - činnosti vedoucí k zisku zaměstnání a možnosti klienta vzhledem k handicapu, Pracovní činnost klienta mimo Domov – výpomoc sestřičkám s údržbou okolí, kostela, výpomoc obci apd., činnosti s klientem v rámci Domova pro udržení pracovních návyků a vedení dětí k poznání běžnosti těchto aktivit – úklidy společných prostor Domova, práce na zahradě – bylinkové záhonky, údržba zahrady

Podpora a pomoc speciálních pedagogů - pomoc a spolupráce při jednání se školskými institucemi – SPC, PPP, ZŠ, SVP (schůzky ve škole, zápisy dětí...), MŠ …. osobní jednání – telefonické jednání, pomoc s přípravou dětí do školy a vedení klientů k této činnosti 3. Písemné odborné zprávy pro instituce – PPP, SPC, ZŠ, MŠ

Podpora při zajištění lékařské péče - Spolupráce a vedení k zajištění základní lékařské péče, podpora k zajištění pomoci psychologa, psychoterapeuta, podpora k zajištění psychiatra, podpora k zajištění nutné jiné lékařské odborné pomoci (ortopedie, endokrinologie, gastroenterologie apd.), hospitalizace v lékařském zařízení z důvodu handicapu, současného zdrav. stavu apd., vedení k pravidelnému užívání léků, podpora při zajištění pravidelnosti medikace (recepty)

Pohovory s klientkami a s dětmi - při plnění individuálních cílů, pohovory při řešení situací vzniklých v rámci služby, pohovory při nerespektování domácího řádu a povinností vyplývajících z podepsání smlouvy,  Podmínečné propuštění klienta – limitováno datumově

Společné činnosti s klienty - Kurz vaření, Kurz ručních prací – šití, vyšívání, správky, pletení, háčkování, obsluha šicího stroje, Kurz práce s pedigem,  Kurz práce výroby mýdel, Výtvarné aktivity, Hudební aktivity, aktivity na dvorku – společné hry, vycházky, dobrovolná náboženská výuka s klientkami a s dětmi, dílenské - pracovní činnosti (mužský vzor pracovníka – pracovní terapie)

Kontakt se společenským prostředím - návštěvy kulturních zařízení (kino, divadlo, výstava, koncert, ples, společenské události…), knihovna, zájmové činnosti

Resocializační pobyty - pořádání pobytů v rámci Domova, zajištění pobytů dle handicapu klienta a jeho finančním možnostem mimo Domov, Ozdravné pobyty – ozdravovna, lázně