Jako klient Domova máte právo na kvalitní poskytování sociální služby. V případě Vaší nespokojenosti máte právo  si stěžovat, vznášet podněty a připomínky. Rovněž máte právo být v stížnosti zastupováni, upravovat svou stížnost nebo ji doplňovat. Nejste-li spokojeni s kvalitou a způsobem poskytování služby či respektováním svých práv, máte právo podávat stížnost pracovníkům, organizacím a institucím, které jsou uvedeny níže.

 

OKRUH OSOB, KTERÉ MOHOU PODAT STÍŽNOST

Stížnost mají právo podat všichni zájemci a klienti Domova a to buď osobně, nebo si  mohou zvolit zástupce z řad klientů, příbuzných či dalších osob. Mohou také požádat kteréhokoliv pracovníka Domova, aby jim pomohl stížnost zformulovat.

OKRUH OSOB, KE KTERÝM LZE PODAT STÍŽNOST

Stížnost může zájemce nebo klient služby sdělit kterémukoliv pracovníkovi Domova. Pracovníci jsou proškoleni, jakým způsobem mají postupovat.

FORMY PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Stížnost může zájemce či klient podat ústně nebo písemně. Pracovník, který stížnost přijímá, ji nehodnotí. Pokud je stížnost podána ústně, pracovník ji zapíše do Složky stížností umístěné ve služebně a učiní o tom zápis do Knihy hlášení. Pokud je pracovník, který stížnost přijal kompetentní k jejímu řešení, stížnost vyřeší, v jiném případě ji předá k vyřešení kompetentnímu pracovníkovi. Stížnost lze podat i anonymně do schránky umístěné v přízemí Domova – v salonku. Stížnosti lze podat také e-mailem či jiným způsobem. Schránku vybírá, stížnosti eviduje a předává k řešení ředitelka Domova. V případě nepřítomnosti ředitelky Domova tak může učinit jiný pověřený pracovník. Vybírání této schránky probíhá jednou za měsíc, je učiněn zápis do Složky stížností. Lhůty pro řešení anonymních stížností jsou stejné jako lhůty u stížností adresných. Vyrozumění o řešení stížností je prostřednictvím nástěnky v přízemí v salonku Domova, pokud se tím neohrozí práva dalších osob. Stěžovatel má právo požádat o jiný druh předání informace o řešení stížnosti.

 

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ

Začátek řešení stížnosti jsou tři pracovní dny, lhůtou pro vyřešení stížnosti je 14 kalendářních dnů. V případě, že by situace vyžadovala delší lhůtu pro řešení, je pracovník povinen neprodleně informovat klienta. Lhůty pro vyřízení stížnosti se automaticky zkracují tehdy, jestliže se jedná o akutní situaci ohrožující klienta (šikana, násilí,omezování osobní svobody, porušování soukromí). Klient má právo žádat o revizi stížnosti, která je zahájena nejpozději další pracovní den. Revizi stížnosti provádí jiný pracovník, ne pracovník, který stížnost řešil. Revizní proces trvá nejdéle sedm kalendářních dnů, jestliže situace vyžaduje delší dobu řešení, pracovník musí neprodleně informovat o tomto klienta.

ZÁPIS O STÍŽNOSTI – na koho se obracet

Pracovník v sociálních službách – technické zajištění provozu, dodržování pořádku, hygienické prostředí,  dodržování Domácího řádu, náležitosti vyplývající z vykonávání sociální služby azylový dům pro handicapovaného rodiče s dítětem

Sociální pracovník – sociální a vztahové záležitosti, dlouhodobé nedodržování domácího řádu, stížnosti na programy – plánované aktivity, náležitosti vyplývající z vykonávání sociální služby azylový dům pro handicapovaného rodiče s dítětem

Speciální pedagog (učitelka) – záležitosti týkající se školní problematiky, doučovacích programů, denních aktivit, dlouhodobého nedodržování domácího řádu, náležitosti vyplývající z vykonávání sociální služby azylový dům pro handicapovaného rodiče s dítětem

Ředitelka Domova – stížnosti na pracovníky týmu Domova, řešení stížností, jejichž předchozím řešením nebyl klient spokojen, pravidla, fungování služby Domova

Správní rada Domova sv. Vincenta de Paul z.ú – Mgr. Veronika Matysová, Jindřiška Jaklová, PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Sociální odbory městských úřadů a magistrátů, Krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí – projednávání veškerých stížností, které nechtějí klienti podat pracovníkům Domova, ředitelce Domova a správní radě Domova, Občanská poradna, veřejný ochránce práv, prezidentská kancelář, jakékoliv stížnosti

KONTAKTY, KAM LZE PODÁVAT STÍŽNOSTI

Ředitelka Domova Bc. Hana Venturová – Dolní Podluží 431, 407 55, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předsedkyně správní rady Mgr. Veronika Matysová – Krásnolipská 552/54, Rumburk,  408 01, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Varnsdorf – vedoucí odboru Bc. Josef Fibiger, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf, 407 47, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02 e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Občanská poradna Rumburk – Sukova 1055, Rumburk 1, 408 01,      e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Liga lidských práv – Burešova 615/6, Brno, 602 00, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veřejná ochránkyně práv – Anna Šabatová, Údolní 39, Brno, 602 00, tel. 542542777

Prezident ČR – Pražský hrad, 119 08, Praha 1, tel. 224371111